Hallo, om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken we cookies. Dat je het weet, dus door deze site te gebruiken accepteer je de voorwaarden en het privacy beleid.   
OK
INSCHRIJFVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden De Vos Danscentrum

Algemene Regels

1.1             Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de dansschool

1.2             De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.

1.3             Bezoekers (cursisten, gasten) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool, alsmede de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

1.4             Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letstel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

1.5             Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

1.6             Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 

Inschrijving

2.1             De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus.

2.2             Na inschrijving is een cursist  het volledige cursusgeld verschuldigd. Betaling van het cursusgeld dient voor aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel mondeling, schriftelijk als via het on-line inschrijfsysteem van de dansschool geschieden.

2.3             De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten bij aanvang van de cursus, langdurige ziekte van de leraar, etc…

Ingeval van annulering door de dansschool voor aanvang van de danscursus en na betaling van het cursusgeld heeft de cursist recht op volledige terugbetaling van het cursusgeld. Vindt annulering door de dansschool plaats tijdens de cursus dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal niet genoten lessen.

 

De cursus

3.1             Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:

-                 de globale inhoud van de cursus

-                 het aantal lessen

-                 de tijdsduur van een les

-                 de lestijden

-                 de aanvang van de cursus

-                 de frequentie van de lessen

-                 eventuele overige verplichtingen

3.2             De cursus wordt gegeven door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares volgens de normen van De Vos Danscentrum, die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

3.3             De cursist wordt aan het einde van de cursus in de gelegenheid gesteld een officiële danstest te doen. De cursus sluit hier kwalitatief en inhoudelijk op aan.

3.4             De cursist wordt in de gelegenheid een door overmacht (ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald.

Dit geldt niet voor cursisten die zelf kiezen om lessen niet te volgen.

 

Overige verplichtingen:

4.1             De tariefstelling en de leerstof van de cursussen zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik” Het is cursisten dan ook ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden.

4.2             Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) cursist zich tot het betalen van een boete van minimaal 500,- per overtreding aan de dansschool onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.

Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie:

-                 Indien de (voormalige) cursist op het moment van aanvang van zijn/haar commerciële activiteiten aan kan tonen te voldoen aan hetgeen in regel 4.3 is vervat.

4.3             Van lessen en/of cursussen met de bedoeling de leerstof commercieel aan te wenden is uitsluitend sprake indien een overeenkomst tussen dansschool en cursist dit expliciet aangeeft.

Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist. Deze cursussen/lessen worden alleen gegeven aan:

-                 personen die staan ingeschreven bij de FDO (Federatie Dansleraren Organisaties) als zijnde in opleiding voor de beroepen dansleraar, assistent dansleraar of danssporttrainer.

-                 Personen die in het bezit zijn van een FDO diploma.

In alle andere gevallen geldt hetgeen in regel 4.2 is vervat.


convenant